امروز  جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
نیمروز نوم دگه سیستونه
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تعداد بازدید: ۶۲۴
print

نیمروز نوم دگه سیستونه
نیمروز نومِ دگة سیستونه
یاسر هلالیان
 
سرزمینِ سیستونِ امرو که نیم شمالِ استانه دربرِ مگیره، دره کتاب اوستا، یازدهمین سرزمینیه که «اهورامردا» آفریده. همتو زادگاه رستمه دستو هسته. تاریخ نویسو سیستونَ وَ گرشاسب نواسة کیومرث نسبت مِدَ . نومِ سیستو از نوم ِ قومِ آریایی «سکا» گرفته شدَ. نیمروز نومِ دگة سیستونه. و همتو بشتر بنای شهره سیستونه وَ پَلِوونِ اسطوره­ای ایرون مثل سام، زال و رستم نسبت مِدَ.
در یک دوره سیستو جزء دولت ساسانی وَ شُمارِ میومده که وَ دَسِ اردشیر بابکان فتحِ شدَ و در سالِ 23 هجری قمری، مسلمونِ عرب ای سرزمینه فتح کرده. اوّلین حاکم نوم دار ای سرزمین سردارمعروف ایرون، «یعقوب لیث صفّاری» بوده . و بعد از صفّاریو، سامانیا، غزنویا و سلجوقیا هر یک مدّته فرمو رونده.
جنوب استانَ سرزمین بلوچستان گپتهَ. کدیما بلوچستان پَ نام «مکا» شهرت داشته. که تهِ نوشتیان هرودوت که تاریخ نویس یونانیِ، آییگَه پ نام «گدروزیا» یاد کورته. وقتی حکومت هخامنشی پ دس اسکندر مقدونی اِ بین رَ. وتی را برگشت پ هندَ شَ «گدروزیا» انتخابی کُ. بعد اِ ساسانیا پَ دس عربانِ مسلمان خلیپة دومی، گیشترِ مردمِ ای سرزمین هما لحظه پ اسلام ایمانش یاورت.
نظرات

 نام:
 *نظر: