آخرین اخبار https://www.ghasrnameh.ir/ آخرین اخبار ماهنامه قصر نامه FA خانه https://www.ghasrnameh.ir/Images/RssLogo.gif https://www.ghasrnameh.ir/ ماهنامه قصر نامه Copyright ماهنامه قصر نامه, 638567525697761638 20 Intech قصرنامه شماره 157 ویژه خرداد ماه 1403 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-157-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-1403-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8971.aspx اخبار و وقایع 2024-07-04 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-157-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-1403-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8971.aspx چاپ پنجم کتاب سزاوارترین مرد منتشر شد چاپ جدید (پنجم) کتاب سزاوار ترین مرد منتشر شد ، این کتاب زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار کبیر هتل بین المللی قصر https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8969.aspx اخبار و وقایع 2023-08-20 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8969.aspx سال نو مبارک زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار تغییر تغییر تغییر آرزومندم که زندگی‌تان به بهترین‌ ها تغییر کند سال نو پیشاپیش مبارک https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8970.aspx اخبار و وقایع 2023-03-21 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8970.aspx قصرنامه شماره 119-120 و 121 منتشرشد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-119-120-%d9%88-121-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b4%d8%af-8968.aspx اخبار و وقایع 2018-05-06 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-119-120-%d9%88-121-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%b4%d8%af-8968.aspx قصرنامه شماره 116و117و118 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-116%d9%88117%d9%88118-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8962.aspx اخبار و وقایع 2018-01-30 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-116%d9%88117%d9%88118-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8962.aspx ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا بر عموم مسلمین گرامی باد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%ac-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8948.aspx اخبار و وقایع 2017-08-03 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%ac-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8948.aspx عید فطر مبارک https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8934.aspx اخبار و وقایع 2017-06-25 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-8934.aspx ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8919.aspx اخبار و وقایع 2017-04-10 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8919.aspx قصرنامه شماره 107و108و109 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-107%d9%88108%d9%88109-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8918.aspx اخبار و وقایع 2017-04-06 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-107%d9%88108%d9%88109-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8918.aspx قصرنامه شماره 104و105و106 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-104%d9%88105%d9%88106-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8907.aspx اخبار و وقایع 2017-03-30 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-104%d9%88105%d9%88106-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8907.aspx قصرنامه شماره 102و103 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-102%d9%88103-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8891.aspx اخبار و وقایع 2016-11-14 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-102%d9%88103-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8891.aspx قصرنامه شماره 100و101 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-100%d9%88101-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8875.aspx اخبار و وقایع 2016-07-10 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-100%d9%88101-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8875.aspx قصرنامه شماره 98و99 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-98%d9%8899-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8851.aspx اخبار و وقایع 2016-04-05 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-98%d9%8899-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8851.aspx قصرنامه شماره 94و95 منتشر شد قصرنامه شماره 94و95 منتشر شد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-94%d9%8895-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8837.aspx اخبار و وقایع 2016-01-05 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-94%d9%8895-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8837.aspx استقبال بی نظیر میهمانان قصر از مراسم شب یلدا https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-8823.aspx اخبار و وقایع 2015-12-23 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-8823.aspx قصرنامه 93-92 منتشر شد قصرنامه 90 -91 منتشر شد . https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-93-92-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8806.aspx اخبار و وقایع 2015-11-24 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-93-92-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8806.aspx دلیل مخالفت HP با برداشته شدن تحریم‌های ایران چیست؟ فناوری اطلاعات > ارتباطات - ایسنا نوشت: کارلی فیورینا، مدیرعامل سابق هولت پاکارد (HP) و نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا یکی از طرفداران سرسخت حفظ تحریم‌های ایران است https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa-HP-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-8693.aspx اخبار روز 2015-09-16 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa-HP-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-8693.aspx قصرنامه 90 -91  منتشر شد . قصرنامه 90 -91  منتشر شد . https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-90-91%c2%a0%c2%a0%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-.-8692.aspx اخبار و وقایع 2015-09-14 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-90-91%c2%a0%c2%a0%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af-.-8692.aspx راه اندازی سایت بنیاد خیریه مرحوم سزاوار سایت بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به آدرس www.sezavar-cf.com راه اندازی گردید. https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b1-8689.aspx اخبار و وقایع 2015-09-13 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b1-8689.aspx ارتباط خمیازه کشیدن با شخصیت افراد مهر نوشت: دانشمندان در تحقیقاتی ویژه به بررسی پدیده مسری بودن خمیازه کشیدن پرداخته و دریافتند که این پدیده با نوع شخصیت روانی فرد ارتباط مستقیم دارد. https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-8630.aspx اخبار روز 2015-08-27 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-8630.aspx گردشگری، تضمین درآمد آینده سرمایه گذاری کنونی در بخش گردشگری ، بازدهی و کسب درآمد صادرات خدمات را در آینده تضمین می کند. اقتصاد گردشگری :«سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باید سالهای پیش صورت می گرفت تا امروز به بازدهی برسد و بر این اساس سرمایه گذاری در زمان حاضر، بازدهی و کشب درآمد را در آینده تضمین می کند. » «دکتر ابوالفضل تاج زاده» کارشناس گردشگری گفت:«با توجه به اینکه حقیقت گردشگری اشتغال زایی است و حمایت از افراد ، تا مشاغل را به صورت کارآفرین انجام دهند، دولت باید صنعت گردشگری را در کشور تثبیت کرده و زیر ساخت های مورد https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-8504.aspx اخبار و وقایع 2015-07-22 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-8504.aspx شبکه سراسری رزرواسیون قصر به منزل شما می‌آید به منظور آسایش، آرامش و راحتی شما ساعات کار خود را به 24 ساعت در شبانه روز، هفت روز در هفته و 365 روز در سال تغییر دادیم. https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%db%8c%d8%af-8509.aspx اخبار و وقایع 2015-07-22 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%db%8c%d8%af-8509.aspx آغاز طرح دوستی با همکاران همان طور که در شماره پیش بیان کردیم گروه هتل های بین المللی قصر طرحی را به عنوان « دوستی با همکاران » آغاز نمودند . در این طرح هیئتی متشکل از نماینده هیئت مدیره گروه هتل های بین المللی قصر ، واحد افکار سنجی و خبرنگار قصر نامه با هماهنگی به سراغ مدیران هتل ها ، هتل آپارتمان ها ، واحد های اقامتی و آژانس های سراسر کشور خواهند رفت https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-8510.aspx اخبار روز 2015-07-22 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-روز-237/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-8510.aspx دسترسی مشترکان تلفن همراه به اطلاعات گروه هتل‌های بین المللی قصر میسر شد با تلاش متخصصین گروه هتل‌های بین المللی قصر سیستم اطلاعات تلفن همراه این سازمان با هدف فراهم کردن امکان دسترسی میهمانان به این اطلاعات از طریق تلفن همراه 09155178121 فراهم شد. با بهره گیری از این سیستم میهمانان قادر خواهند بود اطلاعات عمومی در خصوص امکانات و مراکز رزرواسیون گروه هتل‌های بین المللی قصر را به صورت نوشتاری از طریق تلفن همراه خود دریافت نمایند. این سیستم به صورت ارسال و دریافت پیام کوتاه عمل نموده و در تمام مدت شبانه روز فعال است. https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8505.aspx اخبار و وقایع 2015-07-20 https://www.ghasrnameh.ir/News/اخبار-و-وقایع-236/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8505.aspx